برای فردای بهتر دخترانمان

سازمان زنان افغانستان برای برابری، جلوه گر اراده دختران افغانتسان

به سوی اتحاددی جهانیاستفاده از ظرفیت جامعه بین الملل

حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن

ادامه

دیده بانیهزینه مند کردن نقض حقوق بشر

دیده بانی جامعه و گزارشگری از نقض حقوق بشر دیگر رسالت کاری است که سازمان زنان افغانستان برای برابری برای خود تعریف کرده است. این سازمان می کوشد با گزارشگری از وضعیت حقوق بشر ضمن جلب حمایت افکار عمومی به نفع قربانی این موضوع موجب تحمیل هزینه به ناقض حقوق بشر بعنوان یک امر اجرایی شود

ادامه

آموزش و پرورشرکن نهادین ارتقای فرهنگی

امروزه آموزش و پرورش بنا‌به ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از سازمانهای پیچیده و بزرگ اجتماعی در هر کشوری محسوب می‌شود و با رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پیوندی ناگسستنی دارد و بتدریج از یک حالت ساده ابتدایی به یک حالت پیچیده درآمده است. ثمربخشی آموزش و پرورش از یکسو تبدیل کردن انسانهای مستعد به

ادامه

توانمندسازی جامعه مدنیتضمین پایدار عدالت و برابری

انتخابات دوره جدید در راه است. جامعه مدنی افغانستان با توجه به تجربیات سال‌های اخیر، در این انتخابات، می‌تواند نقش قابل توجهی ایفا کند. شوراها می‌توانند محملی باشند برای توانمند سازی جامعه مدنی و از سویی دیگر نهادهای مدنی توانمند، می‌تواند بستر ساز انتخاباتی دموکراتیک و پیدایش شوراهایی شایسته و عاری از فساد و تخلف باشد.

ادامه

آخرین انتشارات

گزارشات ماهانه

گزارش جولای را دانلود کنید

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.

گزارش آگوست را دانلود کنید

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.

گزارش سپتامبر را دانلود کنید

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.

گزارش اکتبر را دانلود کنید

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.

چاره جویی

باور داریم زنان افغانستان بهترین گویندگان و شاهدان بر مشکلات امروز جامعه هستند، آنها هستند که درد را می شناسند و برای این درد میتوانند راهکار ارائه کنند. در ادامه بر همین چارچوب نظر زنان را جویا شدیم که مشکل چیست؟

ضعف جامعه مدنی

مشکلات فرهنگی

بنیادگرایی دینی

به روایت دیگران

  • سازمان زنان افغانستان برای برابری جلوه گر اراده دختران افغانستان برای ساختن فردایی بهتر است

    Zig Ziglar - NY Time

  • صدای رسای دختران افغانستان در صحن کنگره لذت بخش ترین صحنه ای بود که میتوانم به یاد بیاورم

    Mark Smith


بر همه مبرهن است که زنان نقش مهم و بارزی در توانمند سازی و بهبود شرایط هر کشوری دارند.برای استفاده از مشارکت اجتماعی زنان و بهره گیری از حضور فعال آنان در عرصه های مختلف باید خانواده ها را از مناسبات دموکراتیک بین زن و مرد برخوردار نمود تا زنان بتوانند علاوه بر پاسخگویی به انتظارات اجتماعی به نیازها و خواسته های خویش نیز بپردازند و بدان پاسخ مثبت دهند .
این امر حاصل نمی شود مگر در سایه شناخت و تحلیل و بررسی ماهیت مناسبات زن و مرد در خانواده‌ها و دستیابی به عناصر تاثیرگذار بر آنها و ارائه راهکارهایی جهت تبدیل این عناصر . سازمان زنان افغانستان برای برابری بر این است تا در بخش آگاهی در مورد حقوق زنان افغانستان قدم مهمی بردارد. و از آنجایی که طی کردن این پله ها تا برابری کاری خواهد بود دشوار این سازمان ام المنفعه – شبکه هوار و مجله برابری به داوطلبان بیشتری نیاز خواهد داشت.
داوطلبین میتوانند دراین بخش ها با ما همکار باشند: ادیتور، نویسنده، ویراستار، سردبیر مجله، گزارشگر، مترجم. در صورت علاقه مندی به هر یک از این بخش ها لطفا با ما با این آدرس info@afghanwfe.org در تماس شوید .

We have always heard from people that being a woman is not easy but I am saying being a woman is easy and beautiful but it depends on where you live. There is a big difference between being a woman in Afghanistan (AF) and being a woman here in America. It is not easy to compare women situation in these two countries. After decades of war in AF, women are being abused and die every day just for being a woman. Women in AF do not have the most basic human rights where here in the US a women can run for the presidency. There are many differences between being a woman in AF and being a woman in the US. We can see some of these differences in education, marriage, and freedom.

1
166006040

از بلاگ

سازمانهای همراستا


Tomorrow will belong to brave people